Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

seeyouinthehell
Pluń na wszystko, co minęło: na własną boleść i cudzą nikczemność. Wybierz sobie jakiś cel, jakikolwiek, i zacznij życie od nowa.
— B. Prus "Lalka"
Reposted fromretro-girl retro-girl via100suns 100suns

April 19 2017

seeyouinthehell
Powiedz, pasuję do twoich bioder?
— Ochocki, nagi
Reposted fromvith vith viaalmostlover almostlover
6526 e95f 420
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viathenatuss thenatuss
seeyouinthehell
1567 792b 420
Reposted fromadzix69 adzix69 viasistermorphine sistermorphine
seeyouinthehell
2180 64f4 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viaLazhward Lazhward
seeyouinthehell
5450 363d 420
Reposted fromclandestine-ness clandestine-ness viaoll oll
seeyouinthehell
7351 fec5 420
Reposted fromxanth xanth viaoll oll
0734 6613 420
seeyouinthehell
3991 8416 420
Reposted fromtichga tichga viaoll oll
seeyouinthehell
8046 318a 420
Reposted fromoll oll
seeyouinthehell
8070 0b36 420
Reposted fromoll oll
seeyouinthehell
8079 1957 420
Reposted fromoll oll
seeyouinthehell
9344 d309 420
seeyouinthehell

April 18 2017

seeyouinthehell

Ale melancholik tęskni za czymś, czego nie może nazwać. Wystarczy sięgnąć po słynny obraz wilków, które o północy wyją do księżyca. Nie wiesz dlaczego, ale rozumiesz ten ból. 

Reposted fromKwiatyKawaPapierosy KwiatyKawaPapierosy viaoll oll
seeyouinthehell
seeyouinthehell
9073 b9a8 420
Reposted fromshakeme shakeme viafreska freska
seeyouinthehell
0023 71d1 420
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viafreska freska
seeyouinthehell
2659 fe2a 420
Reposted fromkrzysk krzysk vianelabai nelabai
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl