Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

seeyouinthehell
seeyouinthehell
If you get tired, learn to rest, not to quit.
— Banksy
Reposted fromumorusana umorusana viainsanedreamer insanedreamer
seeyouinthehell
3518 27d0 420
Reposted frompierdolony pierdolony viainsanedreamer insanedreamer

December 05 2017

seeyouinthehell
seeyouinthehell
4578 06f4
Reposted fromKrzychulec Krzychulec viaJuliette Juliette
seeyouinthehell
Reposted fromfresia fresia via100suns 100suns
seeyouinthehell
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir via100suns 100suns
seeyouinthehell
6677 1d74 420
Reposted fromdoomedman doomedman viaanonim anonim
seeyouinthehell
5482 a5ab 420
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaanonim anonim
seeyouinthehell
3549 3f3d 420
Reposted fromferlin ferlin viaanonim anonim
seeyouinthehell
Reposted fromgarstki garstki viathenatuss thenatuss
seeyouinthehell
Postępuj tak, jakby przez cały czas patrzył na Ciebie ktoś, kto Cię kocha, szanuje i jest z Ciebie dumny.
— Małgorzata Musierowicz
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viathenatuss thenatuss
seeyouinthehell
4878 6343 420
Reposted fromzrazik zrazik viathenatuss thenatuss
3761 6f7f 420
Reposted fromtron tron viathenatuss thenatuss
seeyouinthehell
9628 2c43 420
Reposted fromsohryu sohryu viathenatuss thenatuss
seeyouinthehell
W pewnym momencie musisz zdać sobie sprawę, że pewne osoby mogą być w twoim sercu ale nie w twoim życiu, niestety.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viathenatuss thenatuss
seeyouinthehell
Chciałaś kiedyś kogoś, kogo nie powinnaś chcieć?
— "Orange Is the New Black"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadreamadream dreamadream
seeyouinthehell
4055 6f7b
Reposted fromverdantforce verdantforce viaFredFuchs FredFuchs
6464 041e 420
Reposted fromdrunkenshowers drunkenshowers via100suns 100suns

December 02 2017

seeyouinthehell
5585 4fa2 420
Reposted fromstroschek stroschek viacytrusowa cytrusowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl