Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2017

seeyouinthehell
9356 b0cb 420
shower
Reposted fromdefinition-of-sex definition-of-sex
seeyouinthehell
9413 b376
I want it off
Reposted fromdefinition-of-sex definition-of-sex
seeyouinthehell
5423 b7ab
for kisses!
Reposted fromsofias sofias viathenatuss thenatuss
seeyouinthehell
Reposted fromkrumka krumka viathenatuss thenatuss
seeyouinthehell
3978 270c 420
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaboringsoup boringsoup
seeyouinthehell
6108 f8f4 420
Reposted from99problems 99problems viasoadysta soadysta
seeyouinthehell
3968 404e 420
Reposted frombeginagain beginagain via100suns 100suns
1964 4962 420
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viasoadysta soadysta
seeyouinthehell
9021 3368 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viasoadysta soadysta
seeyouinthehell
9963 8c57 420
touchme
Reposted fromdefinition-of-sex definition-of-sex
seeyouinthehell
mam smutno w głowie
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaMissMurder MissMurder
seeyouinthehell
6894 70a9 420
Reposted fromEkran Ekran viaMissMurder MissMurder
seeyouinthehell
4397 cf4d 420
Reposted fromshithappenss shithappenss viaMissMurder MissMurder
seeyouinthehell
4440 9af6 420
Reposted fromMcHarvey McHarvey viaMissMurder MissMurder
seeyouinthehell
Łódź
Reposted fromciarka ciarka viaMissMurder MissMurder
seeyouinthehell
Na chwilę uwierzyłam, że mogło by być inaczej. A potem spadłam z 369 piętra i połamałam się cała. Każda kość, każde marzenie, każda nadzieja, wszystko. I wtedy wreszcie zrozumiałam, że nigdy nie będzie inaczej. Zawsze będzie tak samo.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaMissMurder MissMurder
seeyouinthehell
seeyouinthehell
4902 2ffd 420
make me come 
Reposted fromdefinition-of-sex definition-of-sex
seeyouinthehell
powiedz, że wytrwamy, że przeżyjemy każdą słabość.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaMissMurder MissMurder
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl